CONTACT คำถามContact

หากมีคำถาม ข้อสงสัย หรือความคิดเห็นที่ต้องการสอบถามจากคณะกรรมการภาพยนตร์คิตะคิวชู กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียน หากต้องการอีเมล์ตอบกลับ กรุณาเขียนระบุอีเมลของท่านลงในช่องอีเมล์แอดเดรส ในระหว่างการถ่ายทำอาจเกิดความล่าช้าในการตอบกลับอีเมล์นานกว่า 10 วัน
รายละเอียดคำร้องขอ คำถาม
ความคิดเห็น
ชื่อผู้ดำเนินการ*

your name

ชื่อ บริษัท

Company

E-mail*

e-mail address

อีเมลสำหรับตรวจสอบ*

e-mail address

รายละเอียดคำร้องขอ*

inquiry body

*~ เป็นหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูล
 
北九州フィルムコミッション 公式インスタグラム 北九州フィルムコミッションBLOG
日本語版TOPへ英語版TOPへタイ語版TOPへ韓国語版TOPへ日本語版TOPへ日本語版TOPへ