Request for Filming Assistance

CONTACT คำร้องขอรับการสนับสนุนการถ่ายทำคำร้องขอรับการสนับสนุนการถ่ายทำ

ผู้ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนการถ่ายทำกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

สนับสนุนการถ่ายทำ ต้องการขอรับการสนับสนุนการถ่ายทำจาก KFC
ชื่อผลงาน
ประเภทหรือแนว
ชื่อ บริษัท
รหัสไปรษณีย์

postcode

ที่อยู่*

address

โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อผู้ดำเนินการ
E-mail*

e-mail address

確認用メールアドレス*

e-mail address

รายละเอียดคำร้องขอ*

inquiry body

กำหนดการ (แผน) ตามหาโลเคชั่น year month day
  year month day
กำหนดการ (แผน) ถ่ายทำ year month day ~
  year month day
การจัดเตรียมการพิเศษ กรุณาระบุจำนวนคนที่ต้องการ ~ คน
*~ เป็นหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูล
 
北九州フィルムコミッション 公式インスタグラム 北九州フィルムコミッションBLOG
日本語版TOPへ英語版TOPへタイ語版TOPへ韓国語版TOPへ日本語版TOPへ日本語版TOPへ